Volejte nám na 271 961 658
Napište nám na pumevek@pumevek.cz
Naše adresa

Základní teze :

Půjčování strojů včetně návazných profesí je smluvní vztah mezi pronajímatelem (vlastníkem zařízení) a nájemcem (uživatelem zařízení).  Tuto obchodní vazbu je nutné v rámci právní jistoty zaštítit písemnou formou smlouvy.

K tomuto úkonu je nutná přítomnost osoby zastupující stranu nájemce a to v účasti osoby :

∗     OSVČ – firma (IČO)  –  majitel Živnostenského listu

∗    Právnická osoba (IČO)  –  jednatel společnosti

∗    Fyzická osoba (rodné číslo)  –  osoba na jejíž jméno bude Nájemní smlova znít

Pokud není přítomnost výše jmenovaných osob při aktu podpisu Nájemní smlouvy možná, lze písemným pověřením , od majitele  Živnostenského listu , nebo jednatele společnosti zplnomocnit k podpisu Nájemní smlouvy  svého zástupce.

Jako podklad pro doplnění a údajů v Nájemní smlouvě a ověření jejich pravosti je třeba budoucím nájemcem stroje dodat:

∗  kopii  Živnostenského listu –  v případě  OSVČ  (IČO)

∗  kopii  Výpisu z Obchodního rejstříku  –  v případě právnické osoby

∗  kopii  Osvědčení o Registraci DIČ

∗  objednávku  (zde prosím uveďte název požadovaného stroje s termínem odběru, délkou pronájmu, adresou umístění           stroje, kontaktní osobou, telefonickým spojením na firmu i stavbu)                                                                                                                                                                      K objednání stroje lze použít předvolenou objednávku z webových stránek společnosti Půmevek    

∗   Občanský průkaz

Při převzetí stroje si vyhrazuje pronajímatel právo požadovat složení kauce až do výše 20.000,-Kč

Administrativní úkony jsou u naší společnosti otázkou několika minut. Následně Vám naši technici stroj předvedou,  odborně Vás vyškolí jak se strojem pracuje a pomohou Vám stroj naložit případně vyložit z vozidla

Na přání zákazníka stroj přivezeme na stavbu. Předvedení stroje, odborné zaškolení, nebo obsluhu stroje zajistíme na určeném místě.  Nedílnou součástí služby závozu stroje na stavbu jsou i administrativní úkony, tzn. podpis Nájemní smlouvy, případně převzetí hotovosti proti dokladu,  pokud je požadována kauce.     

 


VYSVĚTLENÍ  POJMŮ :

Denním nájemným se rozumí účtování příslušné ceny za každý započatý kalendářní den včetně sobot, nedělí a svátků

Zapůjčením stroje na jeden den se rozumí pronájem stroje a tím i účtování pronájmu stroje na jeden kalendářní den,         tj. 24 hodin  (Pracovní výkon stroje max. 10 Mh.)

Víkendovým zapůjčením stroje se rozumí pronájem stroje a tím i účtování pronájmu stroje ve dnech sobota a neděle (v případě svátku i o svátek).  Víkendový pronájem lze zahájit v pátek po 12cté hodině (v případě předcházejícího svátku ve ve dni před nadcházejícím svátkem po 12 cté hodině) a ukončit v pondělí (v případě následného svátku po skončení svátku) do 9 ti hodin dopoledne.


SLEVY A JEJICH ÚČTOVÁNÍ

Základní sazba uvedená v ceníku jako Nájemné jeden den (24 hod) je účtována bez slevy

Slevová sazba ve výši 10%  je přiznána nájemci, který si pronajme zařízení na dobu delší jak 1 den, nejdéle však do 15ctého dne pronájmu.

Slevová sazba ve výši 15%  je přiznána nájemci, který si pronajme zařízení na dobu delší jak 15 dní, nejdéle však do           30 dne pronájmu

Slevová sazba ve výši 20% je přiznána nájemci, který si pronajme zařízení na dobu delší jak 30 dní

Víkendová sazba  – účtujeme dva dny plného nájmu bez slevy ( v případě svátků včetně dnů svátků)

Přiznaná cena stanovená příslušnou slevovou sazbou je nájemci účtována již od prvního dne pronájmu

U vybraných zařízení je cena stanovena dohodou bez výše uvedených slev.

 CENY UVEDENÉ V KATALOGU NEOBSAHUJÍ  DPH  (21%) .   Ceník je platný  od 1.1.2021


Kontakty:

telefon: 271 961 658
fax: 274 860 655
mobil: 606 631 354, 602 683 642,
602 257 823

email: pumevek@pumevek.cz